Cách thức Đánh giá Chuyển đổi Đường phố

Được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm thực hiện các dự án chuyển đổi đường phố của GDCI, tập trung vào việc thu thập các số liệu và đo lường, tài liệu Cách thức Đánh giá Chuyển đổi Đường phố cung cấp cho các thành phố cách thức đo lường, đánh giá mới, và truyền thông về các tác động của các dự án thử nghiệm và tạm thời, liên quan tới an toàn đường bộ và các lợi ích đi kèm. Sổ tay trình bày cách thu thập và đánh giá dữ liệu có thể giúp xây dựng sự hỗ trợ của cộng đồng, thử nghiệm các vật liệu mới, cải thiện thiết kế và đẩy nhanh tiến trình thay đổi.

globe
TẢI VỀ caret-down

Endorsing the GSDG provides a permission slip for organizations, cities, and regions to advance safe, healthy, sustainable, and vibrant streets.